Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden JEMAX-JEEPPARTS
 

Door een bestelling te plaatsen geeft de klant te kennen akkoord te gaan met de algemene voorwaarden (inclusief leverings- en betalingsvoorwaarden) van  JEMAX-JEEPPARTS.

JEMAX-JEEPPARTS houdt het recht voor deze voorwaarden te wijzigen. Deze gaan in op het moment dat de klant een nieuwe bestelling bij JEMAX-JEEPPARTS doet, de klant geeft daarmee aan akkoord te gaan met de gewijzigde voorwaarden. Eventuele algemene voorwaarden van klanten worden hierbij uitdrukkelijk afgewezen.

 

Artikel 1 Algemeen

1.1 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: ‘klant’: De (potentiële) klant van zaken en/of diensten geleverd door JEMAX-JEEPARTS.

1.2 Deze algemene voorwaarden zijn openbaar en voor iedereen toegankelijk onder ‘Algemene Voorwaarden’ op de site van JEMAX-JEEPARTS. Op verzoek van de klant wordt door JEMAX-PARTS een exemplaar per post verstuurd.

1.3 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten tussen de klant en JEMAX-JEEPARTS.

1.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze algemene voorwaarden en in eventuele andere vereenkomsten ten behoeve van JEMAX-JEEPARTS worden overeengekomen, gelden ook voor tussenpersonen en andere derden die door JEMAX-JEEPARTS worden ingeschakeld.

1.5 Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk met JEMAX-JEEPARTS worden overeengekomen.

1.6 Indien (een) bepaling(en) van deze algemene voorwaarden nietig is/zijn of vernietigd wordt/worden, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven. JEMAX-JEEPARTS en de klant zullen dan in overleg (een) nieuwe bepaling(en) ter vervanging van de nietige cq. vernietigde bepaling (en) overeenkomen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige cq. vernietigde bepaling(en) in acht wordt/worden genomen.

1.7 JEMAX-JEEPARTS heeft te allen tijde het recht deze algemene voorwaarden en de inhoud van de site van JEMAX-JEEPARTS (jemax-jeeparts.nl) te wijzigen.


Artikel 2 Aanbiedingen en overeenkomsten

2.1 Alle aanbiedingen gedaan door JEMAX-JEEPARTS zijn bindend tenzij duidelijk een menselijke vergissing of kennelijke schrijf of spelfout in het geding is. JEMAX-JEEPARTS behoudt zich te allen tijde het recht voor om aanbiedingen te veranderen of in te trekken. Alle aanbiedingen gelden op basis van beschikbaarheid.

2.2 De administratie van JEMAX-JEEPARTS geldt, behoudens tegenbewijs, als bewijs van de door de klant aan JEMAX-JEEPARTS verstrekte opdrachten en gedane betalingen en van de door JEMAX-JEEPARTS verrichte leveringen. JEMAX-JEEPARTS erkent dat elektronische communicatie als bewijs kan dienen. Door het accepteren van de Leveringsvoorwaarden erkent de klant dit eveneens.
 

Artikel 3 Prijzen, tarieven en betaling

3.1 Alle prijzen van de aangeboden zaken zijn in Euro en inclusief omzet belasting (BTW) en andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd, maar exclusief bezorgkosten, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen, en onder voorbehoud van prijswijzigingen.

3.2 Indien betaling per internet plaatsvindt middels PayPal, IDEAL en/of (een) andere betaalorganisatie(s)/ machine(s), zal de door JEMAX-JEEPARTS over het transactiebedrag aan PayPal, IDEAL  en/of (een) andere betaalorganisatie(s)/machine(s) verschuldigde provisie(s) bij de klant bijkomend in rekening worden gebracht.

3.3 Bij storneren van de betaling zal de overeenkomst als nietig worden beschouwd. De aan de klant geleverde goederen zijn derhalve het eigendom van JEMAX-JEEPARTS. Het retourneren van de goederen door de klant aan JEMAX-JEEPARTS is voor rekening en risico van de klant, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

3.4 Indien de klant in gebreke blijft, behoudt JEMAX-JEEPARTS het recht voor alle incassokosten aan de klant in rekening te brengen.

3.5 Bij niet nakoming door de klant van hetgeen omtrent betaling is overeengekomen, is JEMAX-JEEPARTS gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang buitengerechtelijk te ontbinden of haar verplichtingen op te schorten.

3.6 Alle aan de klant geleverde zaken blijven eigendom van JEMAX-JEEPARTS totdat alle bedragen die de klant verschuldigd is voor de krachtens de overeenkomst geleverde zaken volledig aan JEMAX-JEEPARTS zijn voldaan.

3.7 De geleverde goederen of diensten dienen door de klant binnen een termijn van dertig dagen na afleverdatum betaald te zijn, tenzij expliciet schriftelijk anders wordt overeengekomen.
 

Artikel 4 Leveringen / Leveringstermijnen

4.1 De producten (onderdelen) kunnen veelal binnen 24 uur verzonden worden. In ieder geval binnen 10 werkdagen, tenzij bij het sluiten van de overeenkomst anders is overeengekomen.

4.2 De door JEMAX-JEEPARTS opgegeven levertijden zullen nimmer als fatale termijn te beschouwen zijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

4.3 Wanneer de overeengekomen levertijd, om welke reden dan ook, door JEMAX-JEEPARTS onverhoopt overschreden wordt, zal JEMAX-JEEPARTS de klant hiervan onmiddellijk in kennis stellen. Daarbij wordt de mogelijkheid geboden om de overeenkomst te ontbinden of een nieuwe levertijd overeen te komen. Reeds betaalde bedragen worden bij ontbinding binnen 30 dagen teruggestort.
 

Artikel 5 Recht van retour bij koop op afstand
5.1 Als de klant niet tevreden is over een aangekocht product, heeft deze het recht van retour binnen 7 dagen na levering van het product. De klant kan dan, zonder opgave van reden, de bestelling retourneren waarbij de aankoopprijs terug wordt betaald. De kosten voor het retour sturen van het product zijn voor rekening klant. Het product mag niet gebruikt of beschadigd zijn. Het product moet nog verkoopbaar zijn.

5.2 Voordat artikelen teruggestuurd worden dient de koper JEMAX-JEEPARTS hiervan in kennis te stellen, bij voorkeur via een e-mail naar [email protected]. Het aankoopbedrag wordt binnen 30 dagen geretourneerd (indien reeds is betaald). 
5.3 Het recht van retour geldt niet voor aankopen die speciaal op bestelling zijn gemaakt. Maatwerk valt dus buiten dit recht. 
5.4 Wijze van retournering. Het te retourneren artikel dient verzonden te worden naar:

JEMAX WEBSHOP

Locht 62

5504KE Veldhoven

Vermeld bij de retourzending naam, factuurnummer en factuurdatum. 
Gelieve alvorens retour te sturen eerst contact met ons op te nemen via [email protected]

Artikel 6 Overmacht en/of andere bijzondere omstandigheden

6.1 JEMAX-JEEPARTS is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de klant indien zij daartoe is verhinderd als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan haar schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling, of in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.
 

 

7.2 JEMAX-JEEPARTS is niet aansprakelijk voor letsel of schade van welke aard dan ook, ontstaan aan personen en zaken van de klant of derden

Artikel 7 Risico en aansprakelijkheid

7.1 Het transport door derden van het door de klant bestelde product is voor rekening en risico van de klant. door gebruik van de door JEMAX-JEEPARTS geleverde artikelen of tengevolge van enig handelen of nalaten door JEMAX-JEEPARTS.

7.3 De klant vrijwaart JEMAX-JEEPARTS voor alle aanspraken op schadevergoeding door derden, welke deze laatste tegen JEMAX-JEEPARTS zouden kunnen instellen op grond van enig handelen of nalaten van de zijde van JEMAX-JEEPARTS.


7.4 Onverminderd het elders in deze algemene voorwaarden bepaalde is JEMAX-JEEPARTS aansprakelijk indien een tekortkoming in de nakoming van een verplichting jegens een klant is te wijten aan haar opzet of bewuste roekeloosheid, of op grond van de wet,rechtshandeling of verkeersopvattingen voor rekening van JEMAX-JEEPARTS komt.

7.5 Gebreken die aan het voertuig van de klant zijn ontstaan als gevolg van door JEMAX-JEEPARTS onjuist uitgevoerde montagewerkzaamheden zullen kosteloos door JEMAX-JEEPARTS worden hersteld.

7.6 Indien JEMAX-JEEPARTS aansprakelijk is voor schade dan is JEMAX-JEEPARTS gerechtigd die schade op haar kosten te doen herstellen. Indien de klant ervoor kiest de schade door een derde te laten herstellen dan is JEMAX-JEEPARTS slechts gehouden de schade te vergoeden tot het bedrag aan kosten dat zij zelf gemaakt zou hebben indien de klant aan JEMAX-JEEPARTS de gelegenheid zou hebben gegeven de schade te (doen) herstellen.

7.7 In geval van schade als gevolg van aansprakelijkheid van JEMAX-JEEPARTS is JEMAX-JEEPARTS uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. JEMAX-JEEPARTS is niet aansprakelijk voor mogelijke gevolgschade van welke aard dan ook, tenzij sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid.

7.8 In geval van schade als gevolg van aansprakelijkheid van JEMAX-JEEPARTS is JEMAX-JEEPARTS uitsluitend aansprakelijk voor schade van aan haar toevertrouwde auto’s geparkeerd op het terrein van JEMAX-JEEPARTS. JEMAX-JEEPARTS is niet aansprakelijk voor schade geleden buiten het terrein van JEMAX-JEEPARTS en voor schade die ontstaat op het moment dat de klant het voertuig zelf bestuurt.

7.9 In alle gevallen is de aansprakelijkheid van JEMAX-JEEPARTS beperkt tot het bedrag van de door haar verzekering gedane uitkering, voor zover de schade gedekt wordt door de verzekering, dan wel is de aansprakelijkheid van JEMAX-JEEPARTS beperkt tot het oorspronkelijke factuurbedrag.

Artikel 8 Bestellingen/Communicatie

8.1 JEMAX-JEEPARTS kan op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor misverstanden, beschadigingen, vertragingen of onduidelijkheden in orders/bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen de klant en JEMAX-JEEPARTS, dan wel tussen JEMAX-JEEPARTS en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen de klant en JEMAX-JEEPARTS.
 

Artikel 9 Producten/Diensten/Klachten

9.1 JEMAX-JEEPARTS staat er voor in dat de door JEMAX-JEEPARTS geleverde producten deugdelijk zijn en voldoen aan de eisen die men in het handelsverkeer aan zodanige goederen stelt.

9.2 Tenzij bij de verkoop anders bepaald, wordt met betrekking tot de kwaliteit en soort conform de normale handelsgebruiken in de onderhavige sector geleverd en mitsdien als overeengekomen beschouwd.

9.3 JEMAX-JEEPARTS zal de door de klant gewenste dienst naar beste vermogen uitvoeren.

9.4 Alle klachten in verband met de levering, kwaliteit, hoedanigheid van het product of iedere andere klacht, zullen door JEMAX-JEEPARTS serieus en binnen redelijke termijn in behandeling worden genomen. Stuur bij klachten bij voorkeur een e-mail naar [email protected] JEMAX-JEEPARTS doet daarbij haar uiterste best om de klacht naar tevredenheid op te lossen.

9.5 Klachten aangaande onjuiste levering ( indien bijvoorbeeld andere artikelen zijn geleverd dan besteld), dient de klant binnen zeven dagen na ontvangst van de bestelling te melden bij JEMAX-JEEPARTS.

9.6 Door JEMAX-JEEPARTS wordt het retourproces met de klant besproken. Indien de bestelling wordt retour gezonden door de klant, wordt het orderbedrag gerestitueerd zodra de bestelling in goede orde is teruggekomen in het magazijn van JEMAX-JEEPARTS.

9.7 Indien een product wordt geretourneerd dat naar het oordeel van JEMAX-JEEPARTS schade heeft opgelopen die aan een handeling of nalatigheid van de klant te wijten is of anderszins voor risico van de klant komt, zal JEMAX-JEEPARTS de klant hiervan per brief, fax, e-mail of telefonisch in kennis stellen. JEMAX-JEEPARTS heeft het recht om de waardevermindering van het product als gevolg van deze schade van het aan de klant terug te betalen bedrag in te houden.

9.8 Voor klachten aangaande de producten, moet de klant zich binnen zeven dagen na de leveringsdatum in contact stellen met JEMAX-JEEPARTS.

9.9 In overleg met de klant wordt de aard van de klacht vastgesteld. Indien de klacht gegrond is wordt het orderbedrag van het desbetreffende product  gerestitueerd of een ander product geleverd.

9.10 Eventuele klachten na levering van Diensten dient de klant binnen zeven dagen na Levering van die Diensten aan JEMAX-JEEPARTS te melden, tenzij op grond van artikel 7:23 BW een langere termijn geldt.

9.11 Indien de klant niet binnen de op grond van artikel 13.1 geldende termijn heeft gereclameerd, geldt de geleverde Dienst als deugdelijk.

9.12 Eventuele door de klant aan zijn voertuig geconstateerde schade, die volgens de klant is veroorzaakt tijdens het verrichten van Diensten door JEMAX-JEEPARTS, dient uiterlijk de eerstvolgende werkdag nadat de klant zijn voertuig bij JEMAX-JEEPARTS heeft afgehaald, te worden gemeld.

9.13 Voor schade gemeld na de artikel 9.12 genoemde termijn is JEMAX-JEEPARTS niet aansprakelijk tenzij JEMAX-JEEPARTS de aansprakelijkheid daarvoor uitdrukkelijk schriftelijk erkent.

 

Artikel 10 Opdrachten tot reparatie, montage of vervanging

10.1 Aan JEMAX-JEEPARTS gegeven opdrachten tot reparatie, montage of vervanging houden niet mede in de opdracht tot vervanging of vernieuwing van die onderdelen, die pas na demontage zichtbaar worden en alsdan blijken te moeten worden vervangen of vernieuwd, alsmede het repareren van al die gebreken, waarvan bij demontage blijkt en waarvan reparatie raadzaam of noodzakelijk is.

10.2 JEMAX-JEEPARTS voert bijkomende reparaties of vervangingen als bedoeld in artikel 10.1 slechts uit nadat de klant daarvoor toestemming heeft gegeven.

10.3 JEMAX-JEEPARTS is gerechtigd om bij de uitvoering van reparaties, montage of vervanging gebruik te maken van de diensten van derden, die de reparatie geheel of gedeeltelijk zullen uitvoeren in opdracht van JEMAX-JEEPARTS.

10.4 JEMAX-JEEPARTS is niet aansprakelijk voor schade, ontstaan aan een voertuig, of onderdelen daarvan als de schade het gevolg is van de noodzakelijke maatregelen die JEMAX-JEEPARTS moet nemen ten behoeve van het verrichten van de reparatie, montage of de vervanging, tenzij de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van JEMAX-JEEPARTS.

Artikel 11 Garantie

11.1 Tenzij anders verleent JEMAX-JEEPARTS, onverminderd de rechten of vorderingen die de wet de klant toekent, een garantie van twaalf maanden op de door haar uitgevoerde werkzaamheden en de door haar geleverde onderdelen. JEMAX-JEEPARTS zal gedurende een periode van twaalf maanden na uitvoering van de reparatie of na levering van een reservedeel, kosteloos zorgdragen voor herstel of reparatie van defecten die verband houden met de gebruikte materialen of de uitvoering van de werkzaamheden.

11.2 Voor een aantal Producten kan een afwijkende garantietermijn gelden.

11.3 Garantiewerkzaamheden zullen in en vanuit de werkplaats van JEMAX-JEEPARTS worden uitgevoerd. Eventuele vervoerskosten zijn voor rekening van de klant.

 

Artikel 12 Kamer van Koophandel

11.1 JEMAX-JEEPARTS staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te ‘s-Hertogenbosch onder K.v.K. nummer 160.619.57.0000 Verhagen Metaal v.o.f. met de handelsnaam JEMAX-JEEPARTS.
 

Artikel 13 Toepasselijk(e) recht en geschillenregeling

12.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van JEMAX-JEEPARTS is het Nederlands recht van toepassing.

12.2 Geschillen tussen JEMAX-JEEPARTS en de klant zullen worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter te ‘‘s-Hertogenbosch.

Door het gebruiken van onze website, ga je akkoord met het gebruik van cookies om onze website te verbeteren. Dit bericht verbergen Meer over cookies »